Privacyverklaring van Vollers Group GmbH

In deze privacyverklaring geven wij u alle informatie over de privacyaspecten met betrekking tot de aanbiedingen op onze website www.vollers.com.
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met het hierna volgende privacybeleid. Persoonsgegevens in deze zin zijn alle individuele gegevens aangaande persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijv. uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en andere informatie die u bij gebruikmaking van ons aanbod aan ons verstrekt, of die u doorgeeft op het moment dat u contact met ons opneemt.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van Art. 4 lid 7 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is:
Vollers Group GmbH, Speicherhof 308, 28217 Bremen, Bondsrepubliek Duitsland, e-mail: info@vollers.com, telefoonnummer: +49(0)421/389200, faxnummer: +49(0)421/3892100
Directeuren: Christian Vollers, Matijs Brand, Christian Brakmann en Philipp Wacker

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsook de aard en het doel van hun gebruik

a) Bij bezoek aan de website
U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Bij het oproepen van onze website verstuurt de browser van het eindapparaat dat u gebruikt echter automatisch informatie naar de server van onze website www.vollers.com. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij, zonder uw toedoen, geregistreerd en opgeslagen, tot het moment dat alles weer automatisch wordt gewist:

 • het IP-adres van het aanvragende eindapparaat,
 • de datum en het tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • melding bij succesvol gebruik
 • het toegepaste datatransferprotocol
 • de website van waaruit toegang wordt verkregen (Referrer-URL)
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw eindapparaat en de naam van uw accessprovider.

Genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
 • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • monitoren van de systeemveiligheid en stabiliteit, alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Ons legitieme belang komt voort uit bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon.
We slaan de loggegevens slechts op tot het moment dat het doel bereikt is waarvoor we ze hebben verzameld of ontvangen, tenzij ze – bij uitzondering – langer bewaard moeten blijven om een geïdentificeerde cyberaanval te kunnen traceren.
Bij de uit het logbestand afgeleide geanonimiseerde gegevens gaat het niet langer meer om aan personen gekoppelde gegevens. De gegevens worden door ons gebruikt om statistieken samen te stellen die het ons mogelijk maken om de website te verbeteren en om, zo nodig, door te geven aan bureaus die we inhuren om de site te verbeteren.

b) Cookies
Op onze website gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser automatisch worden aangemaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, pc of vergelijkbaar) worden opgeslagen op het moment dat u onze webpagina’s bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.
In de cookie wordt informatie opgeslagen die steeds verband houdt met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk alles te weten komen over uw identiteit.
Het gebruik van cookies is enerzijds bedoeld om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Daarvoor gebruiken we zogenoemde sessiecookies, die het ons mogelijk maken om te herkennen dat u individuele pagina’s van onze website al eerder heeft bezocht. Deze sessiecookies worden na het verlaten van onze webpagina automatisch verwijderd.
Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies om de gebruikersvriendelijkheid van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen. Bezoekt u onze website opnieuw om van onze diensten gebruik te kunnen maken, dan wordt automatisch herkend dat u al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u daarbij heeft ingevoerd, zodat dit niet opnieuw hoeft te gebeuren.
De door cookies verwerkte gegevens hebben wij nodig voor bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze eigen legitieme belangen, alsook die van derden, overeenkomstig Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.
Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter op zodanige wijze configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen, of dat er altijd een melding wordt gegeven voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

c) Gebruik van Google Maps
Op onze website gebruiken we de Google Maps API om geografische informatie visueel voor u weer te geven. Bij gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de Maps-functie door bezoekers. Meer informatie over gegevensverwerking door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google. U kunt ook in uw Google-account uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Maps is Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. De verwerking voor bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op het rechtmatige belang van de exploitant van de website.

d) Matomo
Onze website maakt gebruik van “Matomo”, een zogenaamde webanalysedienst, om onze website te optimaliseren. Matomo gebruikt permanente cookies die op uw apparaat worden geïnstalleerd om ons te helpen gebruikers van onze website te herkennen. Hiertoe wordt de door onze cookie gegenereerde gebruiksinformatie (met inbegrip van uw verkorte en dus geanonimiseerde IP-adres) naar onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden om onze website te optimaliseren. Wij gebruiken Matomo op basis van uw toestemming (art. 6 Abs. 1 liter GDPR), als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik. U kunt uw toestemming voor het gebruik van Matomo te allen tijde intrekken door deze link te volgen en de instellingen in onze cookie toestemming banner aan te passen.

e) Gebruik van captchas

Om onze webformulieren te beschermen tegen automatische verzoeken, gebruiken wij een zogenaamde captcha van een derde partij. In het kader van de captcha-functie kan u worden gevraagd taken op te lossen of selectievakjes aan te vinken. Aan de hand van de in dit verband door de gebruiker ingevoerde gegevens en eventueel ook aan de hand van de muisbewegingen kan worden beoordeeld of de gegevens afkomstig zijn van een mens of van een geautomatiseerd programma.

Aangezien de functie door een derde aanbieder wordt aangeboden, leidt de weergave van de captcha ertoe dat de inhoud van de derde aanbieder opnieuw wordt geladen. Dit verschaft de derde partij de informatie dat u onze site hebt bezocht, alsmede de gebruiksgegevens die in dit verband technisch vereist zijn. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder.

De embedding wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO en in het belang van de bescherming tegen spam en misbruik.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de gegevensverwerking, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze webformulieren, maar op een andere manier contact met ons op te nemen.

3. Contactformulier en contact per e-mail

U kunt contact met ons opnemen via e-mail, of met het contactformulier op de website. Om antwoord te kunnen geven op uw aanvraag, hebben we uw e-mailadres en uw naam nodig. U kunt ons vrijwillig ook nog aanvullende contactgegevens verstrekken (bijvoorbeeld uw telefoonnummer als u teruggebeld wilt worden). Om ervoor te zorgen dat uw gegevens tijdens de overdracht beschermd zijn, gebruiken we de meest actuele geavanceerde versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS. De gegevens die we verkrijgen doordat u contact met ons opneemt worden door ons onmiddellijk weer gewist zodra we ze niet langer meer nodig hebben. Is opslag wettelijk vereist, dan wordt de verwerking beperkt.

De verwerking voor bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op het rechtmatig belang van de exploitant van de website. Juridische grondslag voor gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

4. Enquêtes houden – Microsoft Forms

Wij gebruiken de Microsoft Forms-service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (“Microsoft”) om enquêtes of online formulieren uit te voeren. Met Microsoft Forms kunnen we enquêtes en online formulieren ontwerpen en evalueren. Naast de respectieve persoonsgegevens die u in de formulieren invoert, wordt ook informatie over uw besturingssysteem, browser, datum en tijd van uw bezoek, referrer URL en uw IP-adres verzameld, doorgegeven aan Microsoft en opgeslagen op de servers van Microsoft. De informatie die u in de formulieren invoert, wordt opgeslagen onder wachtwoordbeveiliging om ervoor te zorgen dat derden geen toegang hebben en dat alleen wij de informatiegegevens kunnen evalueren voor het in het formulier aangegeven doel. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een contract met u uit te voeren (dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de verwerking gebaseerd op art. 6, lid 1, a DSGVO. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met gevolgen voor de toekomst. Voor het gebruik van Microsoft Forms hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft, die Microsoft verplicht de gegevens van de bezoekers van onze site te beschermen en niet aan derden door te geven. De verwerking vindt regelmatig plaats in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Gegevensoverdracht naar de VS kan echter niet worden uitgesloten. Voor de doorgifte van gegevens van de EU naar de VS verwijst Microsoft naar de zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS moeten garanderen. Meer informatie over Microsoft Forms en Microsofts bepalingen inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

5. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Als onderdeel van bovengenoemde gegevensverwerking maken we gebruik van de diensten van externe dienstverleners (bijv. Support-, Hosting- of Analytics-dienstverleners). Deze dienstverleners hebben zich in het kader van een dienstverleningscontract (Art. 28 AVG) onder andere verplicht om door middel van passende technische en organisatorische maatregelen de gegevensbeveiliging te garanderen en uitsluitend te handelen in overeenstemming met door ons te verstrekken instructies.
5. Doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen
We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (momenteel EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) in het kader van het gebruik van Google Maps. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf ‘Google Maps’.

6. Overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor het gebruik van Google Maps doorgeven aan landen buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte (zijnde de EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Meer gedetailleerde informatie vindt u in het hoofdstuk “Google Maps”.

7. Opslagperiode

We slaan uw persoonsgegevens slechts op tot het moment dat de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of ontvangen zijn bereikt.
Heeft u uw gegevens aan ons doorgegeven via het contactformulier, dan wissen wij die gegevens zodra we ze niet langer nodig hebben, of we beperken de verwerking in het geval van een wettelijke bewaarplicht.

8. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht:

 • overeenkomstig Art. 15 AVG, om informatie van ons te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt met name informatie eisen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden bekendgemaakt, de geplande opslagtermijn, het recht op rectificatie, wissen, beperking van verwerking, of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, alsook over de eventuele aanwezigheid van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details hiervan;
 • overeenkomstig Art. 16 AVG, om van ons te eisen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen onmiddellijk worden gecorrigeerd;
 • overeenkomstig Art. 17 AVG, om van ons te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen gewist worden, tenzij verwerking ervan noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, ter vervulling van wettelijke verplichtingen, om redenen van openbaar belang, of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig Art. 18 AVG, om van ons de beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens te eisen omdat de juistheid van de gegevens door u wordt betwist en de verwerking derhalve onwettig is, maar u tegelijk niet wilt dat wij de gegevens die wij niet langer nodig hebben wissen, omdat u deze nodig heeft voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of als u, overeenkomstig Art. 21 AVG, bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig Art. 20 AVG, om van ons te verlangen dat wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat aan u doorgeven, of dat wij deze gegevens doorsturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • overeenkomstig Art. 7 lid 3 AVG, om uw eertijds aan ons gegeven toestemming op elk moment te herroepen. Als gevolg daarvan is het ons dan niet langer toegestaan om de gegevensverwerking die op deze toestemming gebaseerd was, voort te zetten;
 • overeenkomstig Art. 77 AVG, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woon- of werklocatie of van onze vestigingsplaats.

9. Recht van bezwaar

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6, lid 1, zin 1, punt f AVG, heeft u in overeenstemming met artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat er gegronde redenen zijn verbonden aan uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval geldt voor u een algemeen recht van bezwaar, waaraan wij zonder noodzakelijke vermelding van een specifieke situatie moeten voldoen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op intrekking of bezwaar, stuurt u ons dan een e-mail via info@vollers.com.

10. Beveiliging van gegevens

Bij het bezoek aan de website passen we de veelgebruikte SSL-methode (Secure Socket Layer) toe, in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits versleuteling. Ondersteunt uw browser geen 256-bits versleuteling, dan gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een bepaalde pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de weergave van een gesloten sleutel of aan het slotpictogram in de statusbalk van uw browser.
Verder nemen we ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging, of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

11. Actualiteit en wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 19.09.2019.
Vanwege de continue ontwikkeling van onze website of als gevolg van zich wijzigende wettelijke of plaatselijke regelgeving, kan het nodig zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden. De meest actuele privacyverklaring kan altijd via onze website worden opgeroepen en afgedrukt.

Vollers Group GmbH

12. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming zal u graag informatie verstrekken over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: https://www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-Mail: office@datenschutz-nord.de

Indien u zich tot onze functionaris voor gegevensbescherming wendt, gelieve dan ook het in het impressum genoemde verantwoordelijke kantoor te vermelden.