Recruitment Privacy Beleid

Vollers Holland B.V.


VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE

Vollers Holland B.V., gevestigd aan de Sardinieweg 4 1044 AE Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die Vollers Holland B.V. verzamelt en verwerkt met betrekking tot sollicitaties bij Vollers Holland B.V.


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot de sollicitant als individu. De volgende persoonsgegevens worden door Vollers Holland B.V. verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Informatie uit de CV van de sollicitant
  • Motivatie van de sollicitant
  • Overige persoonsgegevens die een sollicitant actief verstrekt door te solliciteren of in correspondentie en telefonisch
  • Alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden


WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Vollers Holland B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer een sollicitant heeft gesolliciteerd op een openstaande vacature en toestemming heeft verstrekt om persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt bij het in behandeling nemen van de sollicitatie, waaronder het beoordelen van de sollicitatie in relatie met de functie waarop is gesolliciteerd. Wanneer Vollers Holland B.V. een baan aanbiedt worden persoonsgegevens ook gebruikt om een aanbod voor te bereiden.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens van sollicitanten (zoals politieke overtuigingen, gegevens over gezondheid, godsdienstige overtuigingen, etc.) worden door Vollers Holland B.V. niet verzameld en verwerkt.

Vollers Holland B.V. maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’. Geautomatiseerde besluitvorming is het nemen van beslissingen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking.


BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Vollers Holland B.V. bewaart persoonsgegevens van sollicitanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren – voor zover van toepassing – de wettelijke bewaartermijnen.

Bij indiensttreding worden persoonsgegevens onderdeel van het personeelsdossier en worden deze gegevens verwerkt conform het Vollers Holland B.V. privacy beleid voor Vollers Holland B.V. collega’s.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
HR medewerkers van Vollers Holland B.V., de mogelijk nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot persoonsgegevens van de sollicitant. Echter krijgen zij alleen toegang tot deze gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beoordelen van de sollicitatie in relatie tot de functie.

Mocht Vollers Holland B.V. gebruikmaken van een werving- en selectiebureau of assessment bureau, dan zal de sollicitant hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Als sollicitant heb je recht op het inzien, corrigeren of verwijderen van de persoonsgegevens die wij bij Vollers Holland B.V. over jou beschikbaar hebben. Ook heeft een sollicitant het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van de sollicitant of de toestemming in te trekken voor het verwerken van personeelsgegevens. Tevens heeft een sollicitant recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat een sollicitant een verzoek bij ons kan indienen om de persoonsgegevens die wij over de sollicitant beschikken, in een computerbestand naar de sollicitant of een ander, door de sollicitant genoemde organisatie, te sturen. Tot slot heeft een sollicitant het recht om vergeten te worden en kan een verzoek indienen om alle gegevens die wij van de sollicitant hebben te verwijderen.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Vollers Holland B.V. neemt veel maatregelen om persoonsgegevens van sollicitanten te beveiligen. Binnen de Vollers Group GmbH hebben wij verschillende specialisten die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen. Tevens wordt ervoor gezorgd dat alle persoonsgegevens van sollicitanten alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze informatie nodig hebben om ermee te werken.


VRAGEN OF KLACHTEN
Bij vragen, suggesties, wensen of klachten kan een sollicitant e-mailen naar career.amsterdam@vollers.com. Een sollicitant heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


WIJZIGINGSBEVOEGDHEID
Vollers Holland B.V. is gerechtigd dit privacy beleid te wijzigen door de gewijzigde versie van het privacy beleid op de website te plaatsen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2022.